Hoe werkt het

Per 2022 is de oorspronkelijke postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) door het rijk vervangen door een nieuwe regeling, de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). In deze regeling speelt teruggave van energiebelasting geen rol, maar garandeert het rijk een bepaalde prijs voor de gerealiseerde stroom, het ‘basisbedrag’. Dat basisbedrag wordt zodanig berekend dat een gemiddeld zonnestroomproject daarmee een redelijk rendement kan behalen. Als de door de coöperatie verkochte stroom minder dan die prijs opbrengt, vult het rijk dat aan tot vastgestelde basisbedrag. Levert de stroom meer op, dan is er geen subsidie.

Als deelnemer koop je certificaten van 250 kWh, waarmee je dus gemiddeld 250 kWh per jaar aan stroom produceert en de uitstoot van ca. 130 kg CO2  per jaar voorkomt.  Afhankelijk van het vermogen van de toegepaste panelen komt een certificaat dus overeen met ca. 0,9 tot 0,6 panelen. Afhankelijk van de omstandigheden (installatiekosten en bijkomende kosten) variëren de kosten van zo’n certificaat van € 250 à € 270. In 2023 is het basisbedrag 14 eurocent per kWh, dus een certificaat van 250 kWh levert dan bruto minimaal € 35 op. Daar gaan dan nog wel de exploitatiekosten van de coöperatie van af. Dat zijn verzekeringspremies, administra­tiekosten, onderhoudscontract etcetera. Samen variëren die van ca. € 5,50 tot € 7,50 per certificaat per jaar. De winst bedraagt dan dus € 27,50 à € 29,50 per certificaat per jaar. Een gemiddelde certificaatprijs van € 260 is dan in 8,8 à 9,5 jaar terugverdiend, terwijl het project daarna nog tot en met het 15e jaar doorloopt. Uiteindelijk leidt dat tot een rendement van minimaal 6,42% à 7,53%. En belangrijker: je voorkomt met elk certificaat jaarlijks 130 kg CO2. Dus goed voor het klimaat en goed voor je portemonnee!

Wil je meedoen? Schrijf je dan in.

Meedoen

Postcoderoos

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie ontvangen een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit het centrale postcodegebied plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie installatie moet in één van de postcodegebieden binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

Deelnemers hebben op twee manieren voordeel als ze deelnemen in een coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model.

Privé voordeel deelnemer
Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die hij/zij in een collectief project opwekt 11,93 cent korting op zijn energiebelasting (incl. btw). Dat is gebaseerd op de energiebelasting van 2019. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250 kWh is dat in 2018 dus circa € 30,- per jaar. In 2020 wordt dat iets waarschijnlijk iets minder. In 15 jaar is dat dus naar verwachting € 450,- per certificaat. De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota.

Voordeel uit coöperatie
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan bv Greenchoice, Qurrent, Engie of OM. Het staat de coöperatie vrij een overeenkomst aan te gaan met elk willekeurig energiebedrijf. Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid dat klant is en een regulier contract heeft met een van eerder genoemde energieleveranciers. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dat kan oplopen tot circa € 15,- per certificaat.

Geheel
Per saldo levert een certificaat jaarlijks tussen de 40 en 45 euro op. De inleg per certificaat bedraagt ongeveer ca. € 300,- eenmalig. De deelnemers maken dus een behoorlijk rendement op hun inleg. En dat staat nog los van de klimaatbijdrage.

Informatie Memorandum
De kleine lettertjes

Het is van belang om kennis te nemen van de informatie memorandums van de coöperatie en van de AFM. Dit project is gemeld bij de AFM middels bijgaand AFM informatie memorandum. Hierin wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningplichtig is.

 

Meedoen